Клъстерно изследване

В научните задачи на Института е предвидено извършване на изследване за готовността на академичните институции, партньори по проекта да стартират съвместни дейности или да обединят свои операции под формата на Клъстер. Работата с докторанти и постдокторанти е поле за обединение, още повече сферата на интерес на всички институции са европейските изследвания в няколко основни аспекта - геополитика, социален и икономически диалог, обща политика по сигурността, идентичност - общоевропейска и национални. Под формата и структурата си клъстерът за върхови постижения ще наподобява сформираните иновативни клъстери в САЩ и Западна Европа през последните десетилетия.
Основна функция в него ще имат група изследователи, които ще формират моделът му, неговата научна политика, ще предлагат на широк консултативен съвет (с представители на правителствени, академични и неправителствени организации) полета за извършване на научни изследвания, ще създадат предпоставки за обединение на научни екипи, институции и други партньори при необходимост (държавни институции, фирми, обществени организации, социално-икономически партньори).
Формирането на подобен клъстер изисква сериозна предварителна подготовка, както на институционално ниво, където консорциумът да получи адекватни резултати от клъстерното проучване, да подготви и приеме задание за сформиране на научно-изследователски клъстер и да участва в неговото сформиране. Допълнително предизвикателство пред научния екип е сформирането на постоянно функционираща академична мрежа - в страните от Западните Балкани (бившите югославски републики), Гърция, Румъния и др. и привличането на партньори от академични звена в Югоизточна Европа, за целите на проучванията на Клъстера в дългосрочен план.

Дейности за реализация на клъстерното изследване
1/ Разработване на клъстерен модел и активно включване на организациите партньори на Института в пилотното разработване на клъстерна методология;
2/ Създаване на контакти с институции в България и Югоизточна Европа за обсъждане на предизвикателствата пред младия клъстерен екип;
3/ Публикуване на резултатите от клъстерното проучване и разработване на препоръки към Управителния съвет на Института и финансиращата организация, в рамките на отчета на работата на Института за докторантски и постдокторантски проучвания и неговата 3-годишна научна програма;
4/ Дейности по осигуряване на финансиране на Клъстер за докторантски и постдокторантски изследвания, от името на консорциума, финансиран от Фонд „Научни изследвания" и участие в международни програми и проекти.
english български