Научна програма

Развитието на европейските изследвания в областта на хуманитарните науки е особено актуален проблем с оглед теорията и практиката на разширяването на ЕС. За България скорошното присъединяване налага както изучаването на чуждия опит, така и търсенето на специфични за българските условия решения на възникващите проблеми при адаптацията на отделните социални системи и институции (вкл. и в сферата на културата и образованието) към новите реалности на Обединена Европа.
Посредством изследването на европейския диалог в най-широк социално-икономически, политически и културен план проектът си поставя като основни научни задачи, специално в изследователската си част, очертаването на влиянието, мястото и ролята на хуманитарните европейски изследвания в България за задълбочаването на интеграционните процеси в ЕС, за хармонизирането на българската социална среда с тази в Обединена Европа, за насърчаването на регионалното сътрудничество с партньори и кандидати за членство в ЕС, за проучването на ефекта от присъединяването и оттук стимулирането на по-активна роля на академичните среди за партньорство с други социални играчи и фактори в национален, регионален и общоевропейски план. В рамките на проекта ще се очертаят няколко основни тематични направления като проектния екип ще бъде структуриран в предвидените в дейностите интердисциплинарни работни групи по тематични направления, включващи представители на академичната колегия на СУ „Св. Климент Охридски" и на съответните партньори. Именно тези работни групи ще бъдат експертната основа на проектния екип, развивайки изследователската му дейност и ще бъдат отворени за привличане на нови партньори за работа по отделните конкретни дейности (конференции, семинари, лекторати на чужди експерти, проектни задания и др.) или като бъдещи участници в консорциума.
Създаването на Института и извършваната от него дейност ще благоприятстват както развитието на теоретичните изследвания в областта на хуманитаристиката, така и връзката на академичните среди с държавните институции, местните власти, бизнеса, работодателските и синдикалните организации, неправителствения сектор, творческите съюзи и др. С изпълнението на поставените в научната програма конкретни изследователски задачи центърът/институтът ще се превърне както в устойчива академична структура, подпомагаща изследванията и преподаванията в организациите и институциите (особено СУ), участващи в консорциума, така и в своебразен „мозъчен тръст", предоставящ на заинтересованите от неговата дейност институции интелектуални продукти и академични услуги, които да ги подпомогнат в тяхната конкретна дейност (експертен потенциал, ситуационни и експертни анализи, информационни ресурси, обучения, подготовка на техни кадри и т.н.). Същевременно с включването на докторанти и постдокторанти в работата на центъра в него ще се създаде модел за работа и насърчаване на изследователските начинания на младите учени чрез проектна дейност, публикации на техни разработки, стипендии, специализации, обучителни семинари - модули (на базата на разработените в отделните тематични групи методики и експертни анализи и на поканени изследователи от други институции в страната и чужбина). По този начин ще се доразвие идеята за докторантския институт в СУ и другите академични партньори и ще се подпомогне едновременно развитието на направлението „човешки ресурси" и направление „международна дейност" в техните администрации, обслужващи научноизследователската им дейност.

english български