Научни задачи

  • Развитие на изследователския потенциал на Софийския университет", в рамките на съвместната работа на екип от утвърдени преподаватели, млади изследователи и експерти от СУ, БАН, държавни институции, бизнеса и неправителствения сектор;
  • Осъществяване на 7-годишна научна програма с ясно формулирани, конкретни и свързани с обществената практика изследователски задачи под общото мото „Диалог Европа";
  • Разработване на модел за работа и насърчаване на изследователските начинания на младите учени чрез проектна дейност, публикации на техни разработки, стипендии, специализации, обучителни семинари и др.;
  • Доразвиване на идеята за докторантския институт в СУ и подпомагане развитието на направление „човешки ресурси" и „международна дейност" в администрацията;
  • Хармонизиране на българската социална среда с тази в останалата част на Европейския съюз и насърчаване на регионалното и сътрудничество в академичната и научноизследователска дейност.
english български