Услуги

  • Осигуряване на изследователски грантове - 20 докторантури със срок 2 години и 15 едногодишни пост-докторантури;
  • Организиране и провеждане на научни конференции - организиране на тематични конференции на трите работни групи и две общи конференции;
  • Летни школи - организиране на три летни школи, за всяка една от трите години на проекта;
  • Специализации за млади и утвърдени учени - краткосрочни (до 10 дни) и дългосрочни (до 6 месеца) специализации в България и чужбина;
  • Издателска дейност - издаване на 15 книги, резултат от научната дейност на стипендиантите на Института;
  • Фронт-деск на Института - обслужващ център за подпомагане на научноизследователската дейност на младите учени;
  • Създаване на ресурсен информационен център за осигуряване на информация за нови програми за обмен и научно сътрудничество;
  • Клъстерно изследване и анализ на възможностите за създаване на научно-изследователски Клъстер;
  • Организиране на семинари, публични лекции, изложби.
english български