23/09/2009

Конкурс за докторанти на COLLEGIUM HISTORICUM


COLLEGIUM HISTORICUM на Историческия факултет на Софийския университет обявява конкурс за 25 стипендии за докторанти (редовни, задочни и на свободна подготовка).
Стипендиите са по проект на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" (2007 - 2013 г.) на Европейския социален фонд по мярка: „Подпомагане на докторанти и постдокторанти".

Конкурсът е отворен за всички докторанти на Историческия факултет на Софийския университет. Стипендията включва еднократно материално стимулиране за срок от 12 месеца в размер на 2000 лв.

Документи за кандидатстване:
1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
2. Копие от индивидуалния план, утвърден от Факултетния съвет;
3. Работна програма, съгласувана и подписана от научния ръководител;
4. Препоръка от хабилитиран преподавател (различен от научния ръководител) в
Историческия факултет (по образец);
5. Копие от заповедта за зачисляване;
6. Декларация за неучастие в предишни схеми за подпомагане на докторанти по
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" (по образец).

Изтеглете комплект документи за кандидатстване >> Т У К << (zip-файл - 502 КБ)

Срок на подаване на документи: 1-15 октомври 2009 г.

Място на подаване на документи: Деканат на ИФ (г-жа Ваня Живкова)

english български