23/09/2009

Конкурс за постдокторанти на COLLEGIUM HISTORICUM


COLLEGIUM HISTORICUM на Историческия факултет на Софийския университет обявява конкурс за 15 стипендии за постдокторанти.
Стипендиите са по проект на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" (2007 - 2013 г.) на Европейския социален фонд по мярка: „Подпомагане на докторанти и постдокторанти".

Конкурсът е отворен за всички доктори, които са защитили дисертации си в катедрите на Историческия факултет на Софийския университет след 1 ноември 2004 г.

Стипендията включва еднократно материално стимулиране за срок от 12 месеца в размер на 2000 лв.

 

Документи за кандидатстване:
1. Формуляр за кандидатстване (по образец);
2. Копие от документа за придобита докторска степен;
3. Изследователски проект (до 3 страници);
4. Препоръка от хабилитиран преподавател в Историческия факултет (по образец);
5. Декларация за неучастие в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативната
програма „Развитие на човешките ресурси" (по образец).

Изтеглете комплект документи за кандидатстване >> Т У К << (zip-файл - 502 КБ)

Срок на подаване на документи: 1-15 октомври 2009 г.

Място на подаване на документи: Деканат на ИФ (г-жа В. Живкова)

english български